Misja

 

MISJA PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR 

ŚW. ELŻBIETY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

Nasze Przedszkole jest PRZEDSZKOLEM KATOLICKIM, którego całokształt opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka, systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

 

 • Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Prawie oświatowym, dotyczące przedszkoli niepublicznych i realizuje je w duchu wartości i zasad pedagogiki chrześcijańskiej.
 • Przedszkole organizuje i udziela wychowankom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-wychowawczej. Wspiera rozwój religijny a także wszechstronny rozwój osobowy dzieci, w szczególności w sferach dojrzewania: intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, wolitywnego, społecznego. Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • Praca wychowawcza służy wyposażeniu dziecka w umiejętności, które zabezpieczyłyby je i uchroniły przed różnymi negatywnymi rozwiązaniami w jego przyszłym, dorosłym życiu. System ten zakłada, że w każdym wychowanku, nawet tym najbardziej poszkodowanym (moralnie, uczuciowo czy materialnie), znajdują się pokłady dobra i ukryte umiejętności, które mądry wychowawca musi pomóc odkryć, uchronić i w sposób twórczy rozwijać. Ponadto istotą procesu wychowawczego jest odpowiednia relacja między nauczycielem
  i dzieckiem oraz klimat zaufania, życzliwości i bezwarunkowej akceptacji. Zasady wychowawcze i elementy religijne w tym systemie wzajemnie się uzupełniają i współtworzą tzw. środowisko wychowawcze.
 • Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku przedszkolnym w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.
 • Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest stwarzanie rodzinnej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej właściwemu rozwojowi dziecka, aby formowało się na dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela.
 • Jednym z ważnych celów przedszkola jest budowanie razem z rodzicami wspólnoty wychowawczej. Tworzenie tej wspólnoty dokonuje się we współpracy i zbieżności działań.
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Nasze Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci, które pragną
  w nim realizować swoją edukację i dla rodziców, którzy akceptują Statut, a w szczególności dostępne jest dla dzieci, które doświadczają różnych form ubóstwa.

 

obrazek dwóch sióstr elżbietanek z dzieckiem i świętą Elżbietą

TRANSLATE