ZAJĘCIA DODATKOWE

SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH !!!

 

* JĘZYK ANGIELSKI Z LEKTOREM 

W pracy z dziećmi zajęcia przygotowywane są indywidualnie pod konkretną grupę w zależności od poziomu i możliwości. Podczas nauczania najmłodszych grup wiekowych stosowana będzie metoda TPR, czyli nauczenie przez ruch i wykonywanie powtarzających się czynności. Wykorzystanie aktywności i pamięci mięśniowej dzieci wpływa na szybsze przyswojenie zwrotów i słów, a przede wszystkim oswojenie się z językiem i jego melodią.

Oprócz metody ruchowej wprowadzone zostaną również elementy storytellingu, czyli oparcie zajęć na motywie przewodnim z bajki w celu zaciekawienia najmłodszych uczniów. Nie zabraknie również kolorowych fiszek i piosenek.

           CELE ZAJĘĆ             FORMA ZAJĘĆ
 

 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 • rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej

 • budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych

 • rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

 

 • organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,

 • wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,

 • wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek,

 • opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

UWAGA!!!     DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO BĘDĄ ZORGANIZOWANE OD MIN. 10 ZGŁOSZONYCH DZIECI.

 

*SZACHY 

 

Gra stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjuje sytuację wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Narzuca zestaw zasad i ma swoje granice. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach sportowych ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, kształcą wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpływa na lepszy rozwój logicznego myślenia dzieci, a przez to ułatwia rozumienie treści matematycznych. Przedszkolaki grające w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianymi bierkami doskonalą swoje umysły, uczą się przestrzegać pewnych określonych zasad oraz reguł. Środki dydaktyczne to tablica demonstracyjna oraz sprzęt szachowy.

 

      CELE ZAJĘĆ         FORMA ZAJĘĆ
 

 • wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka;
 • poznanie podstawy gry;
 • nauka logicznego i abstrakcyjnego myślenia;
 • pobudzanie rozwoju inteligencji i zdolności twórczych;
 • wykształcenie procesu podejmowania decyzji;
 • wyrobienie umiejętności panowania nad sobą; 
 • wytrwałość w dążeniu do celu;
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne wybory;
 • umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, porażką;
 • wzrost kreatywności, skojarzeń;
 • rozwój pamięci.
     

 • przyswajanie;
 • odkrywanie;
 • przeżywanie;
 • działanie;
 • łączenie treści teoretycznych i praktycznych;
 • wprowadzenie nowego materiału zajmuje nie więcej niż 5 minut, pozostałą zaś część czasu przeznacza się na grę z rówieśnikami i inne formy ćwiczeń  praktycznych;
 • magia, czary i baśnie.  

(Czy każdy 4 latek zapamięta, że król może poruszać się o 1 pole w każdą stronę? Pewnie nie. Ale każdy z nich zapamięta, że król porusza się bardzo powoli, tylko o jeden kroczek i widzi tylko te pola, które są obok niego. Król nie ma wyścigówki, która zabrałaby go szybko na drugi koniec szachownicy. Powolutku musi dreptać z miejsca na miejsce.)

 

UWAGA !!!   W zajęciach uczestniczą dzieci od 4-6 roku życia w grupach ok. 10-osobowych.

Zajęcia będzie prowadzić: Magdalena Ojak

 

*SENSOPLASTYKA

Zabawy plastyczne znacząco wpływają na rozwój mózgu. Podczas zajęć z sensoplastyki stymulowane są wszystkie zmysły: węchu, wzroku, słuchu, smaku i dotyku.

Do zajęć używane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze – ryże, mąki, makarony, kasze, groch, czekolada, posypki cukiernicze, olej, galaretka. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta różnokolorowych i ekologicznych barw. Dzięki wprowadzeniu działań sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Podczas zajęć sensoplastycznych, dzieci mają okazję obserwować jak składniki, które są suche i sypkie zmieniają się w mokre i kleiste Uczestnicy zajęć nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie.

Korzyści wynikające z zajęć sensoplastycznych:

 • wspierają samodzielność,

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,

 • wspierają rozwój zmysłów,

 • uczą wyrażania swoje emocji i uczuć,

 • uczą wychodzenia ze schematów,

 • wspierają rozwój poznawczy,

 • wzmacniają wiarę we własne możliwości,

 • pokazują, że można wprowadzać zmiany,

 • można eksperymentować.

 

*TANIEC Z ELEMENTAMI BALETU 

Na zajęciach tanecznych dzieci poznają:

 • marsze, biegi i podskoki w takt muzyki,

 • ćwiczenia rytmiczno-taneczne ze śpiewem,

 • ćwiczenia rytmiczno-taneczne oparte na cwale, biegu, podskokach, kroku polki, kroki walca oraz korowody taneczne,

 • ćwiczenia w improwizowaniu ruchu,

 • zabawy rozwijające wyobraźnię i inwencję twórczą,

 • podstawy baletu,

 • tańce dziecięce (z elementami Zumby).

Uczę kroków tanecznych i choreograficznych, które pomagają w rozwoju fizycznym i orientacji przestrzennej a poprzez naśladowanie otaczającego nas świata rozwijam w dziecku wyobraźnię oraz zdolności aktorskie.

Zajęcia będzie prowadzić: Anna Szczypniak

 

*ZAJĘCIA SPORTOWE (gry zespołowe) : KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA

Zespołowe gry sportowe rozwijają umiejętności interpersonalne dzieci, jednocześnie uczą je współpracy w grupie i przestrzegania zasad. Gry dla dzieci, mobilizujące do aktywności fizycznej, pomagają w kształtowaniu u dziecka koncentracji, pamięci, orientacji przestrzennej, spostrzegawczości, refleksu, samodzielności. W programie nauka podstawowych elementów techniki gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka) i jej przepisów.

Zajęcia odbywają się w grupach na salce gimnastycznej lub na powietrzu (placu przedszkolnym).

            CELE ZAJĘĆ FORMA ZAJĘĆ
 

 • wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka.
 • kształtowanie zdolności motorycznych dziecka
 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną;
 • zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej;
 • przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach;

 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • ukulturalnianie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.
 • Nauka prowadzenia piłki, podań, odbić, rzutów, chwytów, strzałów, przyjęć.
 

 • aktywne zabawy sprawnościowe rozgrzewające: berki, tory przeszkód, drabinki koordynacyjne,  piłki (do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej).
 • mini gry zespołowe – siatkówka, koszykówka, piłka nożna
 • animacje i zabawy
 • gry i zabawy z piłkami
 • ćwiczenia zadaniowe z piłkami

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę,
 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej,
 • radzenie sobie z konfliktami,
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości,
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier zespołowych i zabaw,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej,
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka,
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości,
 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną,
 • wszechstronne rozwijanie osobowości,
 • rozwijanie tolerancji wobec innych osób,
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play,
 • poszanowanie cudzego mienia.

 

Prowadząca zajęcia: Magdalena Ojak

 

* NAUKA WCZESNEGO CZYTANIA Z ELEMENTAMI METODY KRAKOWSKIEJ 

Nauka wczesnego czytania z elementami Metody Krakowskiej® to nauka czytania metodą sylabową. Twórczynią Metody Krakowskiej jest prof. Jagoda Cieszyńska.

Umiejętność wczesnego czytania sylabami ma wyjątkową wartość w rozwoju dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego i emocjonalno – społecznego.

Walory nauki czytania metodą sylabową – oprócz znajomości sylab:

– dziecko ma większy zasób słów

– lepiej się koncentruje

– szybko uczy się reguł

– pozwala osiągnąć właściwą artykulację u dzieci z niezakończonym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Nauka wczesnego czytania sylabami obejmuje:

– stymulowanie funkcji poznawczych: analiza i synteza wzrokowa, słuchowa, umiejętność dokonywanie kategoryzacji, szeregowanie, sekwencje, ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej

– ćwiczenia dużej i małej motoryki.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Czas trwania zajęć do 30 minut. Prowadzone są indywidualnie, tylko z jednym dzieckiem. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do tempa pracy i możliwości psychofizycznych dziecka. Przejście do wyższego poziomu uwarunkowane jest osiągnięciem dobrego opanowania etapu niższego.

 

TRANSLATE